wazne

Działając na podstawie § 24 ust 10 statutu stowarzyszenia zwołujemy Zwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Towarzystwa Hokejowego Unia Oświęcim, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00 w świetlicy hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

4. Przedstawienie informacji z działalności finansowej Stowarzyszenia w roku 2016

5. Przedstawienie sprawozdania zarządu za rok 2016

6. Przedstarienie sprawozdania komisji rewizyjnej, za rok 2016

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

- zatwierdzenie sprawozdania zarządu,

- zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej

- udzielenia absolutorium dla członków zarządu,

- udzielenia absolutorium dla członków komisj i rewizyjnej ,

- zmian w składzie zarządu,

8. Wolne wnioski.

9. Zamkniecie zebrania

W przypadku braku kworum drugi termin wyznaczomy zostaje na dzień 13 czerwca 2017 roku o godz 17:20 w świetlicy hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.

 

UWAGA

W zebraniu mogą uczestniczyć tylko członkowie stowarzyszenia - aktualna lista członków znajduje się do wglądu w siedzibie klubu przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu.

 

ZARZĄD TH UNIA OŚWIĘCIM